स्थानीय तहको पुनर्संरचना संबन्धमा

नेपाल राजपत्र २०७३/११/२७ गते  प्रकाशित सूचना अनुशार सबिक गा.वि.स र नगरपालिकाहरूलाई त्यस मितिदेखि निम्नानुशार गाँउपालिका र नगरपालिकाको रूपमा स्थानीय सरकार लागु भएको जानकारि गराइन्छ ।

डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
साविकको गाविस/नगरपालिका साविक वडा नं. हाल कायम गरिएको गाँउपालिका/नगरपालिका हाल कायम वडा नं
ईश्वरपुर 1 ईश्वरपुर नगरपालिका  1
ईश्वरपुर 2 ईश्वरपुर नगरपालिका  2
ईश्वरपुर 3 ईश्वरपुर नगरपालिका  3
ईश्वरपुर 4 ईश्वरपुर नगरपालिका  4
ईश्वरपुर 5 ईश्वरपुर नगरपालिका  5
ईश्वरपुर 6 ईश्वरपुर नगरपालिका  6
ईश्वरपुर 7 ईश्वरपुर नगरपालिका  7
ईश्वरपुर 8 ईश्वरपुर नगरपालिका  8
ईश्वरपुर 9 ईश्वरपुर नगरपालिका  9
ईश्वरपुर 10 ईश्वरपुर नगरपालिका  10
ईश्वरपुर 11 ईश्वरपुर नगरपालिका  11
कालिन्जोर 1 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
कालिन्जोर 2 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
कालिन्जोर 3 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
कालिन्जोर 4 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
कालिन्जोर 5 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
कालिन्जोर 6 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
कालिन्जोर 7 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
कालिन्जोर 8 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
कालिन्जोर 9 ईश्वरपुर नगरपालिका  12
गौरीशङ्कर 7 ईश्वरपुर नगरपालिका  13
गौरीशङ्कर 8 ईश्वरपुर नगरपालिका  13
गौरीशङ्कर 9 ईश्वरपुर नगरपालिका  13
गौरीशङ्कर 4 ईश्वरपुर नगरपालिका  14
गौरीशङ्कर 5 ईश्वरपुर नगरपालिका  14
गौरीशङ्कर 6 ईश्वरपुर नगरपालिका  14
गौरीशङ्कर 1 ईश्वरपुर नगरपालिका  15
गौरीशङ्कर 2 ईश्वरपुर नगरपालिका  15
गौरीशङ्कर 3 ईश्वरपुर नगरपालिका  15
मलङ्गवा 1 मलंगवा नगरपालिका  1
मलङ्गवा 2 मलंगवा नगरपालिका  2
मलङ्गवा 3 मलंगवा नगरपालिका  3
मलङ्गवा 5 मलंगवा नगरपालिका  3
मलङ्गवा 6 मलंगवा नगरपालिका  3
मलङ्गवा 7 मलंगवा नगरपालिका  3
मलङ्गवा 4 मलंगवा नगरपालिका  4
भाँडसार 1 मलंगवा नगरपालिका  5
भाँडसार 2 मलंगवा नगरपालिका  5
भाँडसार 3 मलंगवा नगरपालिका  5
भाँडसार 4 मलंगवा नगरपालिका  5
भाँडसार 5 मलंगवा नगरपालिका  5
भाँडसार 6 मलंगवा नगरपालिका  5
भाँडसार 7 मलंगवा नगरपालिका  5
भाँडसार 8 मलंगवा नगरपालिका  5
भाँडसार 9 मलंगवा नगरपालिका  5
खुटौना  1 मलंगवा नगरपालिका  6
खुटौना  2 मलंगवा नगरपालिका  6
खुटौना  3 मलंगवा नगरपालिका  6
खुटौना  4 मलंगवा नगरपालिका  6
खुटौना  5 मलंगवा नगरपालिका  6
खुटौना  6 मलंगवा नगरपालिका  6
खुटौना  7 मलंगवा नगरपालिका  6
खुटौना  8 मलंगवा नगरपालिका  6
खुटौना  9 मलंगवा नगरपालिका  6
मलंगवा 11 मलंगवा नगरपालिका  7
मलंगवा 12 मलंगवा नगरपालिका  7
मलंगवा 13 मलंगवा नगरपालिका  7
मलंगवा 8 मलंगवा नगरपालिका  8
मलंगवा 9 मलंगवा नगरपालिका  9
मलंगवा 10 मलंगवा नगरपालिका  10
गम्हरीया 1 मलंगवा नगरपालिका  11
गम्हरीया 2 मलंगवा नगरपालिका  11
गम्हरीया 3 मलंगवा नगरपालिका  11
गम्हरीया 4 मलंगवा नगरपालिका  11
गम्हरीया 5 मलंगवा नगरपालिका  11
गम्हरीया 6 मलंगवा नगरपालिका  12
गम्हरीया 7 मलंगवा नगरपालिका  12
गम्हरीया 8 मलंगवा नगरपालिका  12
गम्हरीया 9 मलंगवा नगरपालिका  12
नेत्रगंज 6 लालबन्दी नगरपालिका  1
नेत्रगंज 7 लालबन्दी नगरपालिका  1
नेत्रगंज 8 लालबन्दी नगरपालिका  1
नेत्रगंज 9 लालबन्दी नगरपालिका  1
नेत्रगंज 1 लालबन्दी नगरपालिका  2
नेत्रगंज 2 लालबन्दी नगरपालिका  2
नेत्रगंज 3 लालबन्दी नगरपालिका  2
नेत्रगंज 4 लालबन्दी नगरपालिका  2
नेत्रगंज 5 लालबन्दी नगरपालिका  2
लालबन्दी 1 लालबन्दी नगरपालिका  3
लालबन्दी 2 लालबन्दी नगरपालिका  4
लालबन्दी 3 लालबन्दी नगरपालिका  5
लालबन्दी 4 लालबन्दी नगरपालिका  6
लालबन्दी 5 लालबन्दी नगरपालिका  7
लालबन्दी 6 लालबन्दी नगरपालिका  8
लालबन्दी 7 लालबन्दी नगरपालिका  9
लालबन्दी 8 लालबन्दी नगरपालिका  10
लालबन्दी 9 लालबन्दी नगरपालिका  11
लालबन्दी 10 लालबन्दी नगरपालिका  12
लालबन्दी 11 लालबन्दी नगरपालिका  13
नारायणखोला 1 लालबन्दी नगरपालिका  14
नारायणखोला 2 लालबन्दी नगरपालिका  14
नारायणखोला 3 लालबन्दी नगरपालिका  14
नारायणखोला 4 लालबन्दी नगरपालिका  14
नारायणखोला 5 लालबन्दी नगरपालिका  14
नारायणखोला 6 लालबन्दी नगरपालिका  14
नारायणखोला 7 लालबन्दी नगरपालिका  14
नारायणखोला 8 लालबन्दी नगरपालिका  14
नारायणखोला 9 लालबन्दी नगरपालिका  14
परवानीपुर 1 लालबन्दी नगरपालिका  15
परवानीपुर 2 लालबन्दी नगरपालिका  15
परवानीपुर 7 लालबन्दी नगरपालिका  15
परवानीपुर 8 लालबन्दी नगरपालिका  15
परवानीपुर 9 लालबन्दी नगरपालिका  15
परवानीपुर 3 लालबन्दी नगरपालिका  16
परवानीपुर 4 लालबन्दी नगरपालिका  16
परवानीपुर 5 लालबन्दी नगरपालिका  16
परवानीपुर 6 लालबन्दी नगरपालिका  16
रानीगञ्ज 1 लालबन्दी नगरपालिका  17
रानीगञ्ज 2 लालबन्दी नगरपालिका  17
रानीगञ्ज 3 लालबन्दी नगरपालिका  17
रानीगञ्ज 4 लालबन्दी नगरपालिका  17
रानीगञ्ज 5 लालबन्दी नगरपालिका  17
रानीगञ्ज 6 लालबन्दी नगरपालिका  17
रानीगञ्ज 7 लालबन्दी नगरपालिका  17
रानीगञ्ज 8 लालबन्दी नगरपालिका  17
रानीगञ्ज 9 लालबन्दी नगरपालिका  17
पिपरिया 2 हरिपुर नगरपालिका  1
पिपरिया 3 हरिपुर नगरपालिका  1
पिपरिया 4 हरिपुर नगरपालिका  1
पिपरिया 9 हरिपुर नगरपालिका  1
पिपरिया 1 हरिपुर नगरपालिका  2
पिपरिया 2 हरिपुर नगरपालिका  2
पिपरिया 3 हरिपुर नगरपालिका  2
पिपरिया 4 हरिपुर नगरपालिका  2
पिपरिया 5 हरिपुर नगरपालिका  2
पिपरिया 8 हरिपुर नगरपालिका  2
फरहदवा 5 हरिपुर नगरपालिका  3
फरहदवा 6 हरिपुर नगरपालिका  3
फरहदवा 7 हरिपुर नगरपालिका  3
फरहदवा 9 हरिपुर नगरपालिका  3
फरहदवा 1 हरिपुर नगरपालिका  4
फरहदवा 2 हरिपुर नगरपालिका  4
फरहदवा 3 हरिपुर नगरपालिका  4
फरहदवा 4 हरिपुर नगरपालिका  4
फरहदवा 8 हरिपुर नगरपालिका  4
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 7 हरिपुर नगरपालिका  5
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 8 हरिपुर नगरपालिका  5
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 9 हरिपुर नगरपालिका  5
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 1 हरिपुर नगरपालिका  6
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 2 हरिपुर नगरपालिका  6
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 3 हरिपुर नगरपालिका  6
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 4 हरिपुर नगरपालिका  6
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 5 हरिपुर नगरपालिका  6
लक्ष्मीपुर (कोदरहवा) 6 हरिपुर नगरपालिका  6
हरिपुर 2 हरिपुर नगरपालिका  7
हरिपुर 3 हरिपुर नगरपालिका  7
हरिपुर 4 हरिपुर नगरपालिका  7
हरिपुर 5 हरिपुर नगरपालिका  7
हरिपुर 6 हरिपुर नगरपालिका  7
हरिपुर 1 हरिपुर नगरपालिका  8
हरिपुर 7 हरिपुर नगरपालिका  8
हरिपुर 8 हरिपुर नगरपालिका  8
हरिपुर 9 हरिपुर नगरपालिका  8
पिडारी 1 हरिपुर नगरपालिका  9
पिडारी 2 हरिपुर नगरपालिका  9
पिडारी 3 हरिपुर नगरपालिका  9
पिडारी 4 हरिपुर नगरपालिका  9
पिडारी 5 हरिपुर नगरपालिका  9
पिडारी 6 हरिपुर नगरपालिका  9
पिडारी 7 हरिपुर नगरपालिका  9
पिडारी 8 हरिपुर नगरपालिका  9
पिडारी 9 हरिपुर नगरपालिका  9
जानकीनगर 1 हरिपुर नगरपालिका  10
जानकीनगर 2 हरिपुर नगरपालिका  10
जानकीनगर 3 हरिपुर नगरपालिका  10
जानकीनगर 5 हरिपुर नगरपालिका  10
संग्रामपुर 7 हरिपुर्वा नगरपालिका  1
संग्रामपुर 8 हरिपुर्वा नगरपालिका  1
संग्रामपुर 9 हरिपुर्वा नगरपालिका  1
संग्रामपुर 1 हरिपुर्वा नगरपालिका  2
संग्रामपुर 2 हरिपुर्वा नगरपालिका  2
संग्रामपुर 3 हरिपुर्वा नगरपालिका  2
संग्रामपुर 4 हरिपुर्वा नगरपालिका  2
संग्रामपुर 5 हरिपुर्वा नगरपालिका  2
संग्रामपुर 6 हरिपुर्वा नगरपालिका  2
नारायणपुर 1 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
नारायणपुर 2 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
नारायणपुर 3 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
नारायणपुर 4 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
नारायणपुर 5 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
नारायणपुर 6 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
नारायणपुर 7 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
नारायणपुर 8 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
नारायणपुर 9 हरिपुर्वा नगरपालिका  3
जिंगडवा 1 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
जिंगडवा 2 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
जिंगडवा 3 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
जिंगडवा 4 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
जिंगडवा 5 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
जिंगडवा 6 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
जिंगडवा 7 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
जिंगडवा 8 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
जिंगडवा 9 हरिपुर्वा नगरपालिका  4
हरिपुर्वा 1 हरिपुर्वा नगरपालिका  5
हरिपुर्वा 2 हरिपुर्वा नगरपालिका  5
हरिपुर्वा 8 हरिपुर्वा नगरपालिका  5
हरिपुर्वा 9 हरिपुर्वा नगरपालिका  5
हरिपुर्वा 3 हरिपुर्वा नगरपालिका  6
हरिपुर्वा 4 हरिपुर्वा नगरपालिका  6
हरिपुर्वा 7 हरिपुर्वा नगरपालिका  6
धनकौल पूर्व 1 हरिपुर्वा नगरपालिका  7
धनकौल पूर्व 2 हरिपुर्वा नगरपालिका  7
धनकौल पूर्व 3 हरिपुर्वा नगरपालिका  7
धनकौल पूर्व 4 हरिपुर्वा नगरपालिका  7
धनकौल पूर्व 5 हरिपुर्वा नगरपालिका  7
धनकौल पूर्व 6 हरिपुर्वा नगरपालिका  8
धनकौल पूर्व 7 हरिपुर्वा नगरपालिका  8
धनकौल पूर्व 8 हरिपुर्वा नगरपालिका  8
धनकौल पूर्व 9 हरिपुर्वा नगरपालिका  8
हरिपुर्वा 5 हरिपुर्वा नगरपालिका  9
हरिपुर्वा 6 हरिपुर्वा नगरपालिका  9
वसन्तपुर 2 हरिपुर्वा नगरपालिका  10
वसन्तपुर 3 हरिपुर्वा नगरपालिका  10
वसन्तपुर 7 हरिपुर्वा नगरपालिका  10
वसन्तपुर 8 हरिपुर्वा नगरपालिका  10
वसन्तपुर 9 हरिपुर्वा नगरपालिका  10
वसन्तपुर 1 हरिपुर्वा नगरपालिका  11
वसन्तपुर 4 हरिपुर्वा नगरपालिका  11
वसन्तपुर 5 हरिपुर्वा नगरपालिका  11
वसन्तपुर 6 हरिपुर्वा नगरपालिका  11
हरिवन 1 हरिवन नगरपालिका  1
ढुङ्ग्रेखोला 3 हरिवन नगरपालिका  1
हरिवन 2 हरिवन नगरपालिका  2
हरिवन 3 हरिवन नगरपालिका  3
हरिवन 4 हरिवन नगरपालिका  4
हरिवन 5 हरिवन नगरपालिका  5
हरिवन 6 हरिवन नगरपालिका  6
हरिवन 7 हरिवन नगरपालिका  7
हरिवन 8 हरिवन नगरपालिका  8
हरिवन 9 हरिवन नगरपालिका  9
हरिवन 10 हरिवन नगरपालिका  10
हरिवन 11 हरिवन नगरपालिका  11
बरहथवा 1 बरहथवा नगरपालिका  1
बरहथवा 2 बरहथवा नगरपालिका  2
बरहथवा 3 बरहथवा नगरपालिका  3
बरहथवा 4 बरहथवा नगरपालिका  4
बरहथवा 5 बरहथवा नगरपालिका  5
बरहथवा 6 बरहथवा नगरपालिका  6
बरहथवा 7 बरहथवा नगरपालिका  7
बरहथवा 8 बरहथवा नगरपालिका  8
बरहथवा 9 बरहथवा नगरपालिका  9
बरहथवा 10 बरहथवा नगरपालिका  10
बरहथवा 11 बरहथवा नगरपालिका  11
बरहथवा 12 बरहथवा नगरपालिका  12
सुन्दरपुर चोहर्वा 4 बरहथवा नगरपालिका  13
सुन्दरपुर चोहर्वा 5 बरहथवा नगरपालिका  13
सुन्दरपुर चोहर्वा 6 बरहथवा नगरपालिका  13
सुन्दरपुर चोहर्वा 7 बरहथवा नगरपालिका  13
सुन्दरपुर चोहर्वा 1 बरहथवा नगरपालिका  14
सुन्दरपुर चोहर्वा 3 बरहथवा नगरपालिका  14
सुन्दरपुर चोहर्वा 2 बरहथवा नगरपालिका  15
सुन्दरपुर चोहर्वा 8 बरहथवा नगरपालिका  15
सुन्दरपुर चोहर्वा 9 बरहथवा नगरपालिका  15
जानकीनगर 4 बरहथवा नगरपालिका  16
जानकीनगर 6 बरहथवा नगरपालिका  16
जानकीनगर 7 बरहथवा नगरपालिका  16
जानकीनगर 8 बरहथवा नगरपालिका  16
जानकीनगर 9 बरहथवा नगरपालिका  16
श्रीपुर 1 बरहथवा नगरपालिका  17
श्रीपुर 2 बरहथवा नगरपालिका  17
श्रीपुर 5 बरहथवा नगरपालिका  17
श्रीपुर 6 बरहथवा नगरपालिका  17
श्रीपुर 8 बरहथवा नगरपालिका  17
श्रीपुर 3 बरहथवा नगरपालिका  18
श्रीपुर 4 बरहथवा नगरपालिका  18
श्रीपुर 7 बरहथवा नगरपालिका  18
श्रीपुर 9 बरहथवा नगरपालिका  18
हथिऔल 1 बलरा नगरपालिका  1
हथिऔल 2 बलरा नगरपालिका  1
हथिऔल 3 बलरा नगरपालिका  1
हथिऔल 4 बलरा नगरपालिका  1
हथिऔल 8 बलरा नगरपालिका  1
हथिऔल 5 बलरा नगरपालिका  2
हथिऔल 6 बलरा नगरपालिका  2
हथिऔल 7 बलरा नगरपालिका  2
हथिऔल 9 बलरा नगरपालिका  2
बलरा 1 बलरा नगरपालिका  3
बलरा 2 बलरा नगरपालिका  3
बलरा 3 बलरा नगरपालिका  3
बलरा 4 बलरा नगरपालिका  3
बलरा 5 बलरा नगरपालिका  4
बलरा 6 बलरा नगरपालिका  4
बलरा 7 बलरा नगरपालिका  4
बलरा 8 बलरा नगरपालिका  4
बलरा 9 बलरा नगरपालिका  4
अर्नाहा 1 बलरा नगरपालिका  5
अर्नाहा 2 बलरा नगरपालिका  5
अर्नाहा 3 बलरा नगरपालिका  5
अर्नाहा 4 बलरा नगरपालिका  5
अर्नाहा 5 बलरा नगरपालिका  5
अर्नाहा 6 बलरा नगरपालिका  5
अर्नाहा 7 बलरा नगरपालिका  5
अर्नाहा 8 बलरा नगरपालिका  5
अर्नाहा 9 बलरा नगरपालिका  5
मधुवनी 1 बलरा नगरपालिका  6
मधुवनी 2 बलरा नगरपालिका  6
मधुवनी 3 बलरा नगरपालिका  6
मधुवनी 4 बलरा नगरपालिका  6
मधुवनी 5 बलरा नगरपालिका  6
मधुवनी 6 बलरा नगरपालिका  6
मधुवनी 7 बलरा नगरपालिका  6
मधुवनी 8 बलरा नगरपालिका  6
मधुवनी 9 बलरा नगरपालिका  6
डुमरीया 1 बलरा नगरपालिका  7
डुमरीया 2 बलरा नगरपालिका  7
डुमरीया 3 बलरा नगरपालिका  7
डुमरीया 4 बलरा नगरपालिका  7
डुमरीया 5 बलरा नगरपालिका  7
डुमरीया 6 बलरा नगरपालिका  7
डुमरीया 7 बलरा नगरपालिका  7
डुमरीया 8 बलरा नगरपालिका  7
डुमरीया 9 बलरा नगरपालिका  7
गढहिया 3 बलरा नगरपालिका  8
गढहिया 4 बलरा नगरपालिका  8
गढहिया 5 बलरा नगरपालिका  8
गढहिया 6 बलरा नगरपालिका  8
गढहिया 7 बलरा नगरपालिका  8
गढहिया 8 बलरा नगरपालिका  8
गढहिया 9 बलरा नगरपालिका  8
मिरजापुर 1 बलरा नगरपालिका  9
मिरजापुर 2 बलरा नगरपालिका  9
मिरजापुर 3 बलरा नगरपालिका  9
मिरजापुर 4 बलरा नगरपालिका  9
मिरजापुर 5 बलरा नगरपालिका  9
मिरजापुर 6 बलरा नगरपालिका  9
मिरजापुर 7 बलरा नगरपालिका  9
मिरजापुर 8 बलरा नगरपालिका  9
मिरजापुर 9 बलरा नगरपालिका  9
अचलगढ 1 बलरा नगरपालिका  10
अचलगढ 2 बलरा नगरपालिका  10
अचलगढ 3 बलरा नगरपालिका  10
अचलगढ 4 बलरा नगरपालिका  10
अचलगढ 5 बलरा नगरपालिका  10
अचलगढ 6 बलरा नगरपालिका  10
अचलगढ 7 बलरा नगरपालिका  10
अचलगढ 8 बलरा नगरपालिका  10
अचलगढ 9 बलरा नगरपालिका  10
सुदामा 1 बलरा नगरपालिका  11
सुदामा 2 बलरा नगरपालिका  11
सुदामा 3 बलरा नगरपालिका  11
सुदामा 4 बलरा नगरपालिका  11
सुदामा 5 बलरा नगरपालिका  11
सुदामा 6 बलरा नगरपालिका  11
सुदामा 7 बलरा नगरपालिका  11
सुदामा 8 बलरा नगरपालिका  11
सुदामा 9 बलरा नगरपालिका  11
छटौना 1 बलरा नगरपालिका  12
छटौना 2 बलरा नगरपालिका  12
छटौना 3 बलरा नगरपालिका  12
छटौना 4 बलरा नगरपालिका  12
छटौना 5 बलरा नगरपालिका  12
छटौना 6 बलरा नगरपालिका  12
छटौना 7 बलरा नगरपालिका  12
छटौना 8 बलरा नगरपालिका  12
छटौना 9 बलरा नगरपालिका  12
बहादुरपुर 1 गोडैटा नगरपालिका  1
बहादुरपुर 2 गोडैटा नगरपालिका  1
बहादुरपुर 3 गोडैटा नगरपालिका  1
बहादुरपुर 4 गोडैटा नगरपालिका  1
बहादुरपुर 5 गोडैटा नगरपालिका  1
बहादुरपुर 6 गोडैटा नगरपालिका  1
बहादुरपुर 7 गोडैटा नगरपालिका  1
बहादुरपुर 8 गोडैटा नगरपालिका  1
बहादुरपुर 9 गोडैटा नगरपालिका  1
बेल्वा जब्दी 1 गोडैटा नगरपालिका  2
बेल्वा जब्दी 2 गोडैटा नगरपालिका  2
बेल्वा जब्दी 3 गोडैटा नगरपालिका  2
बेल्वा जब्दी 4 गोडैटा नगरपालिका  2
बेल्वा जब्दी 5 गोडैटा नगरपालिका  2
बेल्वा जब्दी 6 गोडैटा नगरपालिका  2
बेल्वा जब्दी 7 गोडैटा नगरपालिका  2
बेल्वा जब्दी 8 गोडैटा नगरपालिका  2
बेल्वा जब्दी 9 गोडैटा नगरपालिका  2
भगवतीपुर 1 गोडैटा नगरपालिका  3
भगवतीपुर 2 गोडैटा नगरपालिका  3
भगवतीपुर 3 गोडैटा नगरपालिका  3
भगवतीपुर 4 गोडैटा नगरपालिका  3
भगवतीपुर 5 गोडैटा नगरपालिका  3
भगवतीपुर 6 गोडैटा नगरपालिका  3
भगवतीपुर 7 गोडैटा नगरपालिका  3
भगवतीपुर 8 गोडैटा नगरपालिका  3
भगवतीपुर 9 गोडैटा नगरपालिका  3
रोहुवा 1 गोडैटा नगरपालिका  4
रोहुवा 2 गोडैटा नगरपालिका  4
रोहुवा 3 गोडैटा नगरपालिका  4
रोहुवा 4 गोडैटा नगरपालिका  4
रोहुवा 5 गोडैटा नगरपालिका  4
रोहुवा 6 गोडैटा नगरपालिका  4
रोहुवा 7 गोडैटा नगरपालिका  4
रोहुवा 8 गोडैटा नगरपालिका  4
रोहुवा 9 गोडैटा नगरपालिका  4
रामवन 1 गोडैटा नगरपालिका  5
रामवन 2 गोडैटा नगरपालिका  5
रामवन 3 गोडैटा नगरपालिका  5
रामवन 4 गोडैटा नगरपालिका  5
रामवन 5 गोडैटा नगरपालिका  5
रामवन 6 गोडैटा नगरपालिका  5
रामवन 7 गोडैटा नगरपालिका  5
रामवन 8 गोडैटा नगरपालिका  5
रामवन 9 गोडैटा नगरपालिका  5
बगदह 5 गोडैटा नगरपालिका  6
बगदह 6 गोडैटा नगरपालिका  6
बगदह 7 गोडैटा नगरपालिका  6
बगदह 8 गोडैटा नगरपालिका  6
बगदह 9 गोडैटा नगरपालिका  6
गोडैटा 2 गोडैटा नगरपालिका  7
गोडैटा 3 गोडैटा नगरपालिका  7
गोडैटा 4 गोडैटा नगरपालिका  7
गोडैटा 8 गोडैटा नगरपालिका  7
गोडैटा 9 गोडैटा नगरपालिका  7
गोडैटा 1 गोडैटा नगरपालिका  8
गोडैटा 5 गोडैटा नगरपालिका  8
गोडैटा 6 गोडैटा नगरपालिका  8
गोडैटा 7 गोडैटा नगरपालिका  8
बगदह 1 गोडैटा नगरपालिका  9
बगदह 2 गोडैटा नगरपालिका  9
बगदह 3 गोडैटा नगरपालिका  9
बगदह 4 गोडैटा नगरपालिका  9
सिसौटिया 5 गोडैटा नगरपालिका  10
सिसौटिया 6 गोडैटा नगरपालिका  10
सिसौटिया 7 गोडैटा नगरपालिका  10
सिसौटिया 8 गोडैटा नगरपालिका  10
सिसौटिया 1 गोडैटा नगरपालिका  11
सिसौटिया 2 गोडैटा नगरपालिका  11
सिसौटिया 3 गोडैटा नगरपालिका  11
सिसौटिया 4 गोडैटा नगरपालिका  11
सिसौटिया 9 गोडैटा नगरपालिका  11
ढुङ्ग्रेखोला 1 बागमती नगरपालिका  1
ढुङ्ग्रेखोला 2 बागमती नगरपालिका  1
ढुङ्ग्रेखोला 4 बागमती नगरपालिका  1
ढुङ्ग्रेखोला 5 बागमती नगरपालिका  2
ढुङ्ग्रेखोला 6 बागमती नगरपालिका  2
ढुङ्ग्रेखोला 7 बागमती नगरपालिका  2
ढुङ्ग्रेखोला 8 बागमती नगरपालिका  3
ढुङ्ग्रेखोला 9 बागमती नगरपालिका  3
कर्मैया 4 बागमती नगरपालिका  4
कर्मैया 5 बागमती नगरपालिका  4
कर्मैया 6 बागमती नगरपालिका  4
कर्मैया 1 बागमती नगरपालिका  5
कर्मैया 2 बागमती नगरपालिका  5
कर्मैया 3 बागमती नगरपालिका  5
कर्मैया 7 बागमती नगरपालिका  6
कर्मैया 8 बागमती नगरपालिका  6
कर्मैया 9 बागमती नगरपालिका  6
राजघाट 6 बागमती नगरपालिका  7
राजघाट 7 बागमती नगरपालिका  7
राजघाट 8 बागमती नगरपालिका  7
राजघाट 4 बागमती नगरपालिका  8
राजघाट 5 बागमती नगरपालिका  8
राजघाट 9 बागमती नगरपालिका  8
राजघाट 1 बागमती नगरपालिका  9
राजघाट 2 बागमती नगरपालिका  9
राजघाट 3 बागमती नगरपालिका  9
शंकरपुर 3 बागमती नगरपालिका  10
शंकरपुर 4 बागमती नगरपालिका  10
शंकरपुर 5 बागमती नगरपालिका  10
शंकरपुर 1 बागमती नगरपालिका  11
शंकरपुर 2 बागमती नगरपालिका  11
शंकरपुर 6 बागमती नगरपालिका  11
शंकरपुर 8 बागमती नगरपालिका  11
शंकरपुर 7 बागमती नगरपालिका  12
शंकरपुर 9 बागमती नगरपालिका  12
पीडरिया 1 कविलासी गाउँपालिका  1
पीडरिया 2 कविलासी गाउँपालिका  1
पीडरिया 3 कविलासी गाउँपालिका  1
पीडरिया 5 कविलासी गाउँपालिका  1
पीडरिया 4 कविलासी गाउँपालिका  2
पीडरिया 6 कविलासी गाउँपालिका  2
पीडरिया 7 कविलासी गाउँपालिका  2
पीडरिया 8 कविलासी गाउँपालिका  2
पीडरिया 9 कविलासी गाउँपालिका  2
जमुनिया 1 कविलासी गाउँपालिका  3
जमुनिया 2 कविलासी गाउँपालिका  3
जमुनिया 3 कविलासी गाउँपालिका  3
जमुनिया 4 कविलासी गाउँपालिका  3
जमुनिया 6 कविलासी गाउँपालिका  3
जमुनिया 7 कविलासी गाउँपालिका  3
हेमपुर 1 कविलासी गाउँपालिका  4
हेमपुर 4 कविलासी गाउँपालिका  4
हेमपुर 5 कविलासी गाउँपालिका  4
हेमपुर 6 कविलासी गाउँपालिका  4
हेमपुर 7 कविलासी गाउँपालिका  4
हेमपुर 2 कविलासी गाउँपालिका  5
हेमपुर 3 कविलासी गाउँपालिका  5
हेमपुर 8 कविलासी गाउँपालिका  5
हेमपुर 9 कविलासी गाउँपालिका  5
जमुनिया 5 कविलासी गाउँपालिका  6
जमुनिया 8 कविलासी गाउँपालिका  6
जमुनिया 9 कविलासी गाउँपालिका  6
कविलासी 8 कविलासी गाउँपालिका  7
कविलासी 9 कविलासी गाउँपालिका  7
कविलासी 1 कविलासी गाउँपालिका  8
कविलासी 2 कविलासी गाउँपालिका  8
कविलासी 3 कविलासी गाउँपालिका  8
कविलासी 4 कविलासी गाउँपालिका  8
कविलासी 5 कविलासी गाउँपालिका  8
कविलासी 6 कविलासी गाउँपालिका  8
कविलासी 7 कविलासी गाउँपालिका  8
सोहडवा  1 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
सोहडवा  2 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
सोहडवा  3 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
सोहडवा  4 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
सोहडवा  5 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
सोहडवा  6 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
सोहडवा  7 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
सोहडवा  8 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
सोहडवा  9 चक्रघट्टा गाउँपालिका  1
बेल्ही 1 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
बेल्ही 2 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
बेल्ही 3 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
बेल्ही 4 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
बेल्ही 5 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
बेल्ही 6 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
बेल्ही 7 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
बेल्ही 8 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
बेल्ही 9 चक्रघट्टा गाउँपालिका  2
सुन्दरपुर 1 चक्रघट्टा गाउँपालिका  3
सुन्दरपुर 2 चक्रघट्टा गाउँपालिका  3
सुन्दरपुर 3 चक्रघट्टा गाउँपालिका  3
सुन्दरपुर 4 चक्रघट्टा गाउँपालिका  3
सुन्दरपुर 5 चक्रघट्टा गाउँपालिका  3
सुन्दरपुर 6 चक्रघट्टा गाउँपालिका  4
सुन्दरपुर 7 चक्रघट्टा गाउँपालिका  4
सुन्दरपुर 8 चक्रघट्टा गाउँपालिका  4
सुन्दरपुर 9 चक्रघट्टा गाउँपालिका  4
कौडेना 1 चक्रघट्टा गाउँपालिका  5
कौडेना 3 चक्रघट्टा गाउँपालिका  5
कौडेना 8 चक्रघट्टा गाउँपालिका  5
कौडेना 9 चक्रघट्टा गाउँपालिका  5
कौडेना 4 चक्रघट्टा गाउँपालिका  6
कौडेना 5 चक्रघट्टा गाउँपालिका  6
कौडेना 6 चक्रघट्टा गाउँपालिका  6
कौडेना 7 चक्रघट्टा गाउँपालिका  6
मोतिपुर 1 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
मोतिपुर 2 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
मोतिपुर 3 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
मोतिपुर 4 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
मोतिपुर 5 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
मोतिपुर 6 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
मोतिपुर 7 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
मोतिपुर 8 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
मोतिपुर 9 चक्रघट्टा गाउँपालिका  7
खोरिया 1 चक्रघट्टा गाउँपालिका  8
खोरिया 2 चक्रघट्टा गाउँपालिका  8
खोरिया 3 चक्रघट्टा गाउँपालिका  8
खोरिया 4 चक्रघट्टा गाउँपालिका  8
खोरिया 5 चक्रघट्टा गाउँपालिका  8
खोरिया 6 चक्रघट्टा गाउँपालिका  9
खोरिया 7 चक्रघट्टा गाउँपालिका  9
खोरिया 8 चक्रघट्टा गाउँपालिका  9
खोरिया 9 चक्रघट्टा गाउँपालिका  9
औरही 1 चक्रघट्टा गाउँपालिका  10
औरही 2 चक्रघट्टा गाउँपालिका  10
औरही 3 चक्रघट्टा गाउँपालिका  10
औरही 4 चक्रघट्टा गाउँपालिका  10
औरही 5 चक्रघट्टा गाउँपालिका  10
औरही 6 चक्रघट्टा गाउँपालिका  11
औरही 7 चक्रघट्टा गाउँपालिका  11
औरही 8 चक्रघट्टा गाउँपालिका  11
औरही 9 चक्रघट्टा गाउँपालिका  11
सलेमपुर 4 चक्रघट्टा गाउँपालिका  12
सलेमपुर 5 चक्रघट्टा गाउँपालिका  12
सलेमपुर 6 चक्रघट्टा गाउँपालिका  12
सलेमपुर 7 चक्रघट्टा गाउँपालिका  12
सलेमपुर 1 चक्रघट्टा गाउँपालिका  13
सलेमपुर 2 चक्रघट्टा गाउँपालिका  13
सलेमपुर 3 चक्रघट्टा गाउँपालिका  13
सलेमपुर 8 चक्रघट्टा गाउँपालिका  13
सलेमपुर 9 चक्रघट्टा गाउँपालिका  13
किसनपुर 1 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
किसनपुर 2 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
किसनपुर 3 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
किसनपुर 4 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
किसनपुर 5 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
किसनपुर 6 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
किसनपुर 7 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
किसनपुर 8 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
किसनपुर 9 चन्द्रनगर गाउँपालिका  1
बबरगंज 7 चन्द्रनगर गाउँपालिका  2
बबरगंज 8 चन्द्रनगर गाउँपालिका  2
बबरगंज 9 चन्द्रनगर गाउँपालिका  2
बबरगंज 1 चन्द्रनगर गाउँपालिका  3
बबरगंज 2 चन्द्रनगर गाउँपालिका  3
बबरगंज 3 चन्द्रनगर गाउँपालिका  3
बबरगंज 6 चन्द्रनगर गाउँपालिका  3
मोहनपुर 2 चन्द्रनगर गाउँपालिका  4
मोहनपुर 3 चन्द्रनगर गाउँपालिका  4
मोहनपुर 4 चन्द्रनगर गाउँपालिका  4
बबरगंज 4 चन्द्रनगर गाउँपालिका  4
बबरगंज 5 चन्द्रनगर गाउँपालिका  4
मोहनपुर 1 चन्द्रनगर गाउँपालिका  5
मोहनपुर 5 चन्द्रनगर गाउँपालिका  5
मोहनपुर 6 चन्द्रनगर गाउँपालिका  5
मोहनपुर 7 चन्द्रनगर गाउँपालिका  5
मोहनपुर 8 चन्द्रनगर गाउँपालिका  5
मोहनपुर 9 चन्द्रनगर गाउँपालिका  5
चन्द्रनगर 2 चन्द्रनगर गाउँपालिका  6
चन्द्रनगर 3 चन्द्रनगर गाउँपालिका  6
चन्द्रनगर 4 चन्द्रनगर गाउँपालिका  6
चन्द्रनगर 5 चन्द्रनगर गाउँपालिका  6
चन्द्रनगर 6 चन्द्रनगर गाउँपालिका  6
चन्द्रनगर 9 चन्द्रनगर गाउँपालिका  6
चन्द्रनगर 1 चन्द्रनगर गाउँपालिका  7
चन्द्रनगर 7 चन्द्रनगर गाउँपालिका  7
चन्द्रनगर 8 चन्द्रनगर गाउँपालिका  7
मानपुर 4 धनकौल गाउँपालिका  1
मानपुर 5 धनकौल गाउँपालिका  1
मानपुर 6 धनकौल गाउँपालिका  1
मानपुर 7 धनकौल गाउँपालिका  1
मानपुर 8 धनकौल गाउँपालिका  1
मानपुर 1 धनकौल गाउँपालिका  2
मानपुर 2 धनकौल गाउँपालिका  2
मानपुर 3 धनकौल गाउँपालिका  2
मानपुर 9 धनकौल गाउँपालिका  2
हर्कथवा 1 धनकौल गाउँपालिका  3
हर्कथवा 2 धनकौल गाउँपालिका  3
हर्कथवा 3 धनकौल गाउँपालिका  3
हर्कथवा 4 धनकौल गाउँपालिका  3
हर्कथवा 5 धनकौल गाउँपालिका  3
महिनाथपुर 1 धनकौल गाउँपालिका  4
महिनाथपुर 2 धनकौल गाउँपालिका  4
महिनाथपुर 3 धनकौल गाउँपालिका  4
महिनाथपुर 4 धनकौल गाउँपालिका  4
महिनाथपुर 5 धनकौल गाउँपालिका  4
महिनाथपुर 6 धनकौल गाउँपालिका  4
महिनाथपुर 7 धनकौल गाउँपालिका  4
महिनाथपुर 8 धनकौल गाउँपालिका  4
महिनाथपुर 9 धनकौल गाउँपालिका  4
हर्कथवा 6 धनकौल गाउँपालिका  5
हर्कथवा 7 धनकौल गाउँपालिका  5
हर्कथवा 8 धनकौल गाउँपालिका  5
हर्कथवा 9 धनकौल गाउँपालिका  5
धनकौल पश्चिम 1 धनकौल गाउँपालिका  6
धनकौल पश्चिम 2 धनकौल गाउँपालिका  6
धनकौल पश्चिम 3 धनकौल गाउँपालिका  6
धनकौल पश्चिम 4 धनकौल गाउँपालिका  6
धनकौल पश्चिम 5 धनकौल गाउँपालिका  6
धनकौल पश्चिम 6 धनकौल गाउँपालिका  6
धनकौल पश्चिम 7 धनकौल गाउँपालिका  6
धनकौल पश्चिम 8 धनकौल गाउँपालिका  6
धनकौल पश्चिम 9 धनकौल गाउँपालिका  6
भवानीपुर 1 धनकौल गाउँपालिका  7
भवानीपुर 2 धनकौल गाउँपालिका  7
भवानीपुर 3 धनकौल गाउँपालिका  7
भवानीपुर 4 धनकौल गाउँपालिका  7
भवानीपुर 5 धनकौल गाउँपालिका  7
भवानीपुर 6 धनकौल गाउँपालिका  7
भवानीपुर 7 धनकौल गाउँपालिका  7
भवानीपुर 8 धनकौल गाउँपालिका  7
भवानीपुर 9 धनकौल गाउँपालिका  7
धनगढा 1 धनकौल गाउँपालिका  8
धनगढा 2 धनकौल गाउँपालिका  8
धनगढा 4 धनकौल गाउँपालिका  8
धनगढा 5 धनकौल गाउँपालिका  8
धनगढा 3 धनकौल गाउँपालिका  9
धनगढा 6 धनकौल गाउँपालिका  9
धनगढा 7 धनकौल गाउँपालिका  9
धनगढा 8 धनकौल गाउँपालिका  9
धनगढा 9 धनकौल गाउँपालिका  9
ब्रह्मपुरी 1 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  1
ब्रह्मपुरी 4 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  1
ब्रह्मपुरी 5 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  1
ब्रह्मपुरी 9 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  1
ब्रह्मपुरी 2 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  2
ब्रह्मपुरी 3 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  2
ब्रह्मपुरी 6 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  2
ब्रह्मपुरी 7 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  2
ब्रह्मपुरी 8 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  2
भेल्ही 1 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
भेल्ही 2 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
भेल्ही 3 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
भेल्ही 4 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
भेल्ही 5 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
भेल्ही 6 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
भेल्ही 7 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
भेल्ही 8 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
भेल्ही 9 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  3
त्रिभुवननगर 1 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
त्रिभुवननगर 2 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
त्रिभुवननगर 3 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
त्रिभुवननगर 4 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
त्रिभुवननगर 5 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
त्रिभुवननगर 6 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
त्रिभुवननगर 7 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
त्रिभुवननगर 8 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
त्रिभुवननगर 9 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  4
नौकेल्हवा 1 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  5
नौकेल्हवा 2 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  5
नौकेल्हवा 3 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  5
नौकेल्हवा 4 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  5
पर्सा 3 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  6
पर्सा 4 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  6
पर्सा 5 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  6
पर्सा 6 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  6
पर्सा 7 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  6
पर्सा 8 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  6
पर्सा 1 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  7
पर्सा 2 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  7
पर्सा 9 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  7
नौकेल्हवा 5 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  8
नौकेल्हवा 7 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  8
नौकेल्हवा 6 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  9
नौकेल्हवा 8 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  9
नौकेल्हवा 9 ब्रह्मपुरी गाउँपालिका  9
खैरवा  1 रामनगर गाउँपालिका  1
खैरवा  2 रामनगर गाउँपालिका  1
खैरवा  3 रामनगर गाउँपालिका  1
खैरवा  4 रामनगर गाउँपालिका  1
खैरवा  5 रामनगर गाउँपालिका  1
खैरवा  6 रामनगर गाउँपालिका  1
खैरवा  7 रामनगर गाउँपालिका  2
खैरवा  8 रामनगर गाउँपालिका  2
खैरवा  9 रामनगर गाउँपालिका  2
रामनगर बहुअर्वा 1 रामनगर गाउँपालिका  3
रामनगर बहुअर्वा 2 रामनगर गाउँपालिका  3
रामनगर बहुअर्वा 3 रामनगर गाउँपालिका  3
रामनगर बहुअर्वा 4 रामनगर गाउँपालिका  3
रामनगर बहुअर्वा 5 रामनगर गाउँपालिका  4
रामनगर बहुअर्वा 6 रामनगर गाउँपालिका  4
रामनगर बहुअर्वा 7 रामनगर गाउँपालिका  4
रामनगर बहुअर्वा 8 रामनगर गाउँपालिका  4
रामनगर बहुअर्वा 9 रामनगर गाउँपालिका  4
छटौल 4 रामनगर गाउँपालिका  5
छटौल 5 रामनगर गाउँपालिका  5
छटौल 6 रामनगर गाउँपालिका  5
छटौल 7 रामनगर गाउँपालिका  5
छटौल 1 रामनगर गाउँपालिका  6
छटौल 2 रामनगर गाउँपालिका  6
छटौल 3 रामनगर गाउँपालिका  6
छटौल 8 रामनगर गाउँपालिका  6
छटौल 9 रामनगर गाउँपालिका  6
सिसौट 1 रामनगर गाउँपालिका  7
सिसौट 4 रामनगर गाउँपालिका  7
सिसौट 5 रामनगर गाउँपालिका  7
सिसौट 9 रामनगर गाउँपालिका  7
गढहिया 1 रामनगर गाउँपालिका  8
गढहिया 2 रामनगर गाउँपालिका  8
सिसौट 2 रामनगर गाउँपालिका  9
सिसौट 3 रामनगर गाउँपालिका  9
सिसौट 6 रामनगर गाउँपालिका  9
सिसौट 7 रामनगर गाउँपालिका  9
सिसौट 8 रामनगर गाउँपालिका  9
सेखौना 1 रामनगर गाउँपालिका  10
सेखौना 2 रामनगर गाउँपालिका  10
सेखौना 3 रामनगर गाउँपालिका  10
सेखौना 4 रामनगर गाउँपालिका  10
सेखौना 5 रामनगर गाउँपालिका  10
सेखौना 6 रामनगर गाउँपालिका  10
सेखौना 7 रामनगर गाउँपालिका  10
सेखौना 8 रामनगर गाउँपालिका  10
सेखौना 9 रामनगर गाउँपालिका  10
बाराउद्योरण 1 विष्णु गाउँपालिका  1
बाराउद्योरण 2 विष्णु गाउँपालिका  1
बाराउद्योरण 3 विष्णु गाउँपालिका  1
बाराउद्योरण 5 विष्णु गाउँपालिका  1
बाराउद्योरण 6 विष्णु गाउँपालिका  1
बाराउद्योरण 4 विष्णु गाउँपालिका  2
बाराउद्योरण 7 विष्णु गाउँपालिका  2
बाराउद्योरण 8 विष्णु गाउँपालिका  2
बाराउद्योरण 9 विष्णु गाउँपालिका  2
मधुवनगोठ 1 विष्णु गाउँपालिका  3
मधुवनगोठ 2 विष्णु गाउँपालिका  3
मधुवनगोठ 3 विष्णु गाउँपालिका  3
मधुवनगोठ 4 विष्णु गाउँपालिका  3
मधुवनगोठ 5 विष्णु गाउँपालिका  3
मधुवनगोठ 6 विष्णु गाउँपालिका  4
मधुवनगोठ 7 विष्णु गाउँपालिका  4
मधुवनगोठ 8 विष्णु गाउँपालिका  4
मधुवनगोठ 9 विष्णु गाउँपालिका  4
सिमरा 6 विष्णु गाउँपालिका  5
सिमरा 7 विष्णु गाउँपालिका  5
सिमरा 8 विष्णु गाउँपालिका  5
सिमरा 9 विष्णु गाउँपालिका  5
सिमरा 1 विष्णु गाउँपालिका  6
सिमरा 2 विष्णु गाउँपालिका  6
सिमरा 3 विष्णु गाउँपालिका  6
सिमरा 4 विष्णु गाउँपालिका  6
सिमरा 5 विष्णु गाउँपालिका  6
बत्रौल 5 विष्णु गाउँपालिका  7
बत्रौल 6 विष्णु गाउँपालिका  7
बत्रौल 7 विष्णु गाउँपालिका  7
बत्रौल 9 विष्णु गाउँपालिका  7
बत्रौल 1 विष्णु गाउँपालिका  8
बत्रौल 2 विष्णु गाउँपालिका  8
बत्रौल 3 विष्णु गाउँपालिका  8
बत्रौल 4 विष्णु गाउँपालिका  8
बत्रौल 8 विष्णु गाउँपालिका  8
सक्रौल 3 विष्णु गाउँपालिका  9
सक्रौल 4 विष्णु गाउँपालिका  9
सक्रौल 5 विष्णु गाउँपालिका  9
सक्रौल 6 विष्णु गाउँपालिका  9
सक्रौल 7 विष्णु गाउँपालिका  9
सक्रौल 1 विष्णु गाउँपालिका  10
सक्रौल 2 विष्णु गाउँपालिका  10
सक्रौल 8 विष्णु गाउँपालिका  10
सक्रौल 9 विष्णु गाउँपालिका  10
फुलपरासी 1 विष्णु गाउँपालिका  11
फुलपरासी 2 विष्णु गाउँपालिका  11
फुलपरासी 3 विष्णु गाउँपालिका  11
फुलपरासी 4 विष्णु गाउँपालिका  11
फुलपरासी 5 विष्णु गाउँपालिका  11
फुलपरासी 6 विष्णु गाउँपालिका  11
फुलपरासी 7 विष्णु गाउँपालिका  11
फुलपरासी 8 विष्णु गाउँपालिका  11
फुलपरासी 9 विष्णु गाउँपालिका  11
लक्ष्मीपुर 1 विष्णु गाउँपालिका  12
लक्ष्मीपुर 2 विष्णु गाउँपालिका  12
लक्ष्मीपुर 3 विष्णु गाउँपालिका  12
लक्ष्मीपुर 4 विष्णु गाउँपालिका  12
लक्ष्मीपुर 5 विष्णु गाउँपालिका  12
लक्ष्मीपुर 6 विष्णु गाउँपालिका  12
लक्ष्मीपुर 7 विष्णु गाउँपालिका  12
लक्ष्मीपुर 8 विष्णु गाउँपालिका  12
लक्ष्मीपुर 9 विष्णु गाउँपालिका  12

Skip to toolbar