प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला प्रोफाइल २०७२ प्रकाशन २०७३-०४-०१ सूचना तथा विद्धुतीय शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्रोफाइल
जिल्ला दर रेट २०७३ प्रकाशन २०७३-०४-१६ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७२/७३ को सर्लाही जिल्लाको लागि ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीको पारित दर रेट ।
जात जाती अनुशार सर्लाही जिल्लाको जनसंख्या विवरण प्रकाशन २०७३-०४-०३ सूचना तथा विद्धुतीय शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०६८ सालको जनगणना अनुशार सर्लाही जिल्लाको जात जाती अनुशार जनसंख्या विवरण ।
द्वन्दको क्रममा मृत्यु भएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्ती / परिवारको लागत विवरण प्रकाशन २०७३-०४-०३ सूचना तथा विद्धुतीय शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
द्वन्दको क्रममा मृत्यु भएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्ती / परिवारको लागत विवरण
Skip to toolbar